s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Coordinador: Xavier Tarrés, Ajuntament de Sabadell

Descripció: Les administracions espanyoles es troben immerses en un procés de transformació impulsat per la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Els actes administratius en suport digital i telemàtic requereixen la participació de la signatura electrònica.

L'objectiu d'aquest seminari és revisar la situació actual de la signatura electrònica en les relacions amb l'administració i entre les administracions, tenint en compte la ràpida evolució de les lleis, els requeriments tecnològics en un entorn canviant i l'impacte organitzatiu que comporta la utilització d'aquestes tecnologies. Aquesta perspectiva es planteja tant des de l'òptica dels grans projectes de les diferents administracions –i especialment el seu impacte en el món local–, com des dels exemples concrets de les experiències que ja estan en funcionament i que donen una visió més exacta del futur immediat de la signatura electrònica en l'administració local.

Adreçat a tècnics de les administracions públiques, especialment els relacionats amb les polítiques de societat de la informació, sistemes d'informació i organització, secretaris i interventors i personal directiu de les administracions locals i autonòmica, com també a càrrecs electes d'ajuntaments.

Programa

Dimarts 9 de juliol


10.00 h Inauguració del seminari i benvinguda
Il·lm. Sr. Manel Bustos, alcalde de Sabadell

10.15 h El projecte d'Administració Oberta i Electrònica de Catalunya
Sr. Ernest Maragall i Mira, Vicepresident de Localret i regidor de l'Ajuntament de Barcelona

10.40 h El paper de les entitats locals en la implantació de la signatura electrònica
Sr. Joan Rangel, diputat president de l'Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació de la Diputació de Barcelona

Café

11.30 h La signatura electrònica. Sistemes, regulació normativa i perspectives
Sra. Montserrat Tintó, Universitat Pompeu Fabra

12.30 h L'Agència Catalana de Certificació i la signatura electrònica en les administracions locals catalanes
Sr. Jordi Pericás, director general de Localret

13.15 h Els procediments administratius en xarxa. Marc normatiu i reforma de la llei 30/92
Sr. Jordi Cases, Secretari General de l'ajuntament de Sabadell i Secretari de Localret

Pausa i dinar

De 15.45 h a 19.00h
Taula rodona 1
La signatura electrònica en la relació de l'administració amb els ciutadans. Tramitació i participació
Moderador: Sr. Jordi Cases, Ajuntament de Sabadell
- Servicios telemáticos integrales a los ciudadanos
Sr. Santiago Segarra Tormo, director de sistemes d'informació de l'Agencia Tributaria
- La identidad digital de la ciudadanía
Sr. Mauricio Pastor, cap d'Informàtica de la Dirección General de la Policía Nacional
- La firma electrònica en el proyecto PISTA 2 - Ventanilla única
Sr. Luís de Eusebio, subdirector General de Coordinación de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Adminstraciones Públicas
- Los proyectos de firma electrónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca
Sr. Luís Maria Guinea, Director General de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco
- Los servicios electrónicos municipales del Ayuntamiento de Avilés
Sr. Victor Solla Bárcena, Cap del Departament d'Organització, Tecnologies i SI de l'Ajuntament d'Avilés
- La targeta ciutadana amb serveis integrals de l'Ajuntament d'Alboraya a València
Sr. Josep Alemany i Fruitós, Ajuntament d'Alboraya

Dimecres 10 de juliol

De 09.00 h a 11.15h
Taula rodona 2
La signatura electrònica en la relació de l'administració amb les empreses. Legitimitat i gestió.
- Marc normatiu i problemàtica jurídica de la coordinació electrònica entre administració i empreses
Sra. Apol·lònia Martínez Nadal, responsable de projectes de signatura electrònica al Centre de Dret i Informàtica de les Illes Balears i professora de Dret Mercantil de la Universitat de les Illes Balears
- Aplicacions de la signatura electrònica des de la perspectiva dels col·legis i dels professionals: l'experiència de Firmaprofesional
Sr. Antoni Maria Grau, Director General del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
- El Portal de Contractació per als ajuntaments
Sr. Ignasi Fernández, Localret
- Los proyectos de relación electrónica con las empresas de la Xunta de Galicia
Sr. Javier Franco, Dirección de Tecnología e Innovación de la Xunta de Galicia
Modera: Sra. Apol·lònia Martínez Nadal

Cafè

D'11.30 h a 14.15h.
Taula rodona 3
La signatura electrònica en les relacions interadministracions. Internet superant barreres
- El projecte d'Administració Oberta de Catalunya i la signatura electrònica entre administracions, realitats i perspectives
Joan Ramon Marçal, Direcció General de Planificació Operativa del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
- Gestió tributària electrònica entre els ajuntaments i la Diputació
Sra. Teresa Rauric Montasell, tresorera de la Diputació de Barcelona
- Portal de tramitación digital entre la Xunta de Galicia y los municipios
Sr. Álvaro Rodríguez Carvallo, director general d'Informàtica de la Xunta de Galicia
- Utilització dels certificats digitals a l'Ajuntament de Barcelona
Sr. Lluís Olivella i Cunill, director-Gerent de l'IMI de l'Ajuntament de Barcelona
- Les relacions entre la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments per via telemàtica
Sra. Assumpció Mas, sotsdirectora d'Administració Oberta Local de Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya
Modera: Sr. Joan Ramon Marçal
Pausa i dinar

15.45 h
Taula rodona 4
La signatura electrònica en les tramitacions dintre d'una administració. Expedients digitals
- La problemática legal en el proceso de implantación de la firma electrónica en las relaciones administrativas interorgánicas
Sr. Juan Zornoza Pérez, catedràtic de la Universidad Carlos III de Madrid
- La signatura electrònica en els òrgans de govern de l'Ajuntament de Sabadell
Sr. Xavier Tarrés, gerent de l'organisme d'informàtica de l'Ajuntament de Sabadell
- Gestió de tramitació de la Diputació de Lleida
Sr. Ramon Siuraneta, cap d'Informàtica de la Diputació de Lleida
- El projecte d'introducció de la signatura electrònica en la gestió pressupostària
Sra. Imma Turu, interventora de Localret i Tresorera de Localret
Modera: Sr. Juan Zornoza Pérez

18.00 h Clausura del seminari

.

Dates: 9 i 10 de juliol de 2002
Lloc: CESTIC
Av. de Francesc Macià, 35 – Sabadell
Crèdits acadèmics: Curs susceptible de ser reconegut com a crèdits de lliure elecció
Preu de matrícula: Fins el 28 de juny: 200€ / estudiants 60€
(225€ / estudiants 85€, a partir del 29 de juny)
Places limitades

Per a més informació:
Tel. 902 220 201
(de dl. a dv. de 10 a 14 h i de 16 a 18 h)
info@sabadelluniversitat.org


Seminari patrocinat per:
TAO
FIRMAPROFESIONAL
COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Amb la col.laboració de:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T