s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Coordinadors: Dr. Joan Prats, director de l'Institut Internacional de Governabilitat i director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i Antoni Galiano, coordinador de projectes dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

Descripció: Quines són les institucions que poden produir benestar i desenvolupament en el món d'avui? Quin és l'impacte que sobre la democràcia té la transició vers la societat informacional i global? Per què es parla tant darrerament de governança i governabilitat? Hi ha un nou rol dels poders locals en l'ordre global? Com es pot produir desenvolupament humà des de la dimensió local? Quins són els temes, els actors i els conflictes de la governabilitat local? Quines oportunitats i amenaces posa la societat de la informació a la governabilitat democràtica? Com podem cooperar des de Catalunya a la governabilitat i el desenvolupament humà?

Adreçat a tècnics de cooperació, càrrecs electes de les diferents administracions, comunitat universitària i públic en general.

Programa

Dilluns 8 de juliol


09.00 h
La crisi de l'estat-nació i els reptes de la governabilitat del nostre temps: noves guerres, terrorisme, desigualtat global, pobresa, immigracions il·legals, multiculturalitat, la societat del risc i les noves formes de (in)seguretat...
Exposició i discussió de l'agenda del G7/8

Dr. Joan Prats, director de l'Institut Internacional de Governabilitat i director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya

Cafè

11.30 h
La globalització i la societat del coneixement com a font d'oportunitat de desenvolupament humà: comprendre les transformacions del nostre temps: canvi tecnològic i canvi social; la necessitat de la transformació social per aprofitar les oportunitats derivades del canvi tecnològic.
Discussió de cas: noves tecnologies i democràcia local

Sr. Jaume Giné, secretari general de la Casa d'Àsia

Pausa i dinar

15.30 h
Marc conceptual de la governabilitat: actors, organitzacions, institucions, regles, capacitats, equilibri i canvi institucional. El concepte de capital social. Les relacions entre governabilitat i benestar. El concepte de desenvolupament humà. L'eix local de governabilitat: governabilitat i governança: la contribució de les ciutats a la governabilitat global.

Dr. Joan Prats, director de l'Institut Internacional de Governabilitat i director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya

Dimarts 9 de juliol


09.00 h
Governabilitat i sostenibilitat: teoria del desenvolupament sostenible; capacitats institucionals requerides pel desenvolupament sostenible. Els plantejaments de la Conferència de Johannesburg (Rio+10). Les responsabilitats locals en la governabilitat sostenible global: les agendes 21 des de la perspectiva de la governabilitat.

Sr. Pere Torres, secretari de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya

Cafè

11.30 h
Governabilitat, mercat i solidaritat global: és possible un altra globalització? Potencial dels mercats globals per a la producció de desenvolupament humà: les reformes necessàries a l'OMC, el sistema i els organismes financers internacionals: les propostes de reforma actualment en discussió.

Dr. Ramon Torrent, director de l'Observatori de la Globalització de la Universitat de Barcelona

Pausa i dinar

15.30 h
La solidaritat en un món global: més enllà de la lluita contra la pobresa: les polítiques de desenvolupament necessàries. El finançament i la reforma del règim de la cooperació internacional al desenvolupament. El rol de la cooperació descentralitzada. Consideració de la Llei catalana de cooperació al desenvolupament.

Prof. Agustí Cerrillo, Universitat Oberta de Catalunya

16.30 h
Conclusions i cloenda del seminari
Dr. Joan Prats, director de l'Institut Internacional de Governabilitat i director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya
Sra. Anna Estrada, responsable de l'Àrea de Cooperació Internacional de la Generalitat de Catalunya

Dates: 8 i 9 de juliol de 2002
Lloc: CESTIC (av. de Francesc Macià, 35)
Crèdits acadèmics: Curs susceptible de ser reconegut com a crèdits de lliure elecció
Preu de matrícula: Fins el 28 de juny: 120€ / estudiants 60€
(145€ / estudiants 85€ a partir del 29 de juny)
Places limitades
Per a més informació:
Tel. 902 220 201
(de dl. a dv. de 10 a 14 h i de 16 a 18 h)
info@sabadelluniversitat.org

Amb el suport de:

INSTITUT INTERNACIONAL DE GOVERNABILITAT


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T