s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Director de l'Agència Europea de Medi Ambient

Enginyer industrial, nascut a Calatayud (Saragossa), dirigeix l'Agència Europea de Medi Ambient, des de 1994, amb seu a Copenhaguen (Dinamarca), organisme que depèn de la Comissió Europea.

Jiménez-Beltrán ha estat també el representant espanyol de Medi Ambient durant els anys 1986 i 1987. Entre 1991 i 1994 va ocupar el càrrec de director general de Política Ambiental del MOPTMA.

L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), creada al 1994, té com a objectiu establir un sistema permanent d'informació ambiental per ajudar la Comunitat Europea en la seva missió de millorar el medi ambient i avançar cap a la sostenibilitat, incloent-hi la integració d'aspectes ambientals en les polítiques econòmiques.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T