s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)

Enginyer Industrial i Funcionari de carrera del Cos d'Inspectors de Finances de l'Estat realitzant funcions d'inspecció a València i Madrid.

Després d'ocupar diversos llocs en el Departament d'Informàtica Tributaria, com el de Sotsdirector General d'Aplicacions, des de 1997 és el Director del Departament.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T