s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
Llicenciat i Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, és Professor convidat de les Universitats de Paris X i Externat de Colombia; imparteix doctorats i altres ensenyaments de tercer cicle, organitzats per Universitats Públiques i altres institucions d'ensenyament superior, públiques i privades, nacionals i estrangeres (Mestratge en Anàlisi Financer, Mestratge en Administració d'Empreses, Mestratge d'Urbanisme, Mestratge en Comerç Exterior, Mestratge en Tributació, etc.)

Membre fundador de l'Associació Espanyola de Dret Financer, participa també en l'Associació de Professors de Dret Financer, en l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, en la European Association of Tax Law Professors i en la International Fiscal Association; i pertany al Conssell assessor o de direcció de Revistes científiques de la seva especialitat

Advocat de l'Il·lustre Col·legi de Madrid, a través de l'Estudi Jurídic de la Universitat Carlos III de Madrid és autor d'informes, dictàmens pericials i altres treballs d'assessorament per a Administracions Públiquess, Empreses i particulars

PUBLICACIONS RECENTS

Constitución y financiación autonómica (en col·laboració con GARCÍA MORILLO, J. i PÉREZ TREMPS, P.), Tirant lo blanch, Valencia, 1998
"La ley de derechos y garantías del contribuyente y la aplicación de los tributos", Justicia Administrativa, núm. 2, gener 1999
"La financiación de las Corporaciones Locales durante el quinquenio 1999/2003", en AAVV. El desarrollo del Gobierno Local (una aproximación doctrinal), MAP, Madrid 1999/2000
"El consejo de Política Fiscal y Financiera y las Comisiones Mixtas en la Financiación de las Comunidades Autónomas" (en col·laboració con RAMALLO MASSANET, J), Papeles de Economía, nº 83, 2000
"La simulación en Derecho Tributario", Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 16, 3ª época, setembre de 2000
"Levantamiento del velo y determinación de la cuota en el delito de defraudación tributaria", en CORCOY BIDASOLO, M. (dir.): Derecho Penal de la Empresa, Aranzadi, Pamplona 2001


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T