s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
Llicenciada en Geografia i Historia per la Universitat de Barcelona al 1990 i graduada en Secretaria Mèdica per la facultat de Medicina de Barcelona al 1993.

Ha treballat desde 1984 a 1994 a Urgències de l'Hospital Clínic desenvolupant tasques administratives i desde 1994 a 1999 al departament d'Informàtica de l'Hospital Clínic.

Actualment treballa al Centre de diagnosi per la imatge com a Gestora de sistemes d'informació.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T