s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
JPrat
Jordi Prat té 57 anys

Jordi Prat Soler


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Febrer 1997 - fins ara: ATM - Director tècnic, des del novembre de 1998. Abans, director de l'àrea de Planificació.


Març 1993 - agost 199. MOPTMA (Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient) - Director provincial a Barcelona, amb les funcions de director regional a Catalunya.

Juny 1989 - novembre 1992: COOB'92 (Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 92). Responsable del projecte Transport de la Família Olímpica. Director adjunt del Centre de Transports.

Octubre 1979 - juny 1989: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya). Cap del Servei d'Acció Comarcal (Direcció General de Política Territorial), responsable de l'aplicació de la Llei d'alta muntanya i de l'elaboració dels 10 Plans Comarcals de Muntanya.

Febrer 1976 - octubre 1979: IPUR (Institut Provincial d'Urbanisme - Diputació de Barcelona). Tècnic enginyer de camins, encarregat d'infraestructures tècniques.

Des de 1976 fins ara: Professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (UPC). Actualment professor associat de Planificació Territorial (Departament d'Infraestructura del Transport i Territori).

TÍTOLS ACADÈMICS
Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitat Urbanisme (Madrid, 1971)
Llicenciat en Urbanisme (París-VIII, 1973)
Curs Superior de Transport (CNAM, París, 1974)

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T