s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Pilar Vega


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Consultora ambiental, Gea21, SL

Llicenciada en Geografia per la Universitat Complutense de Madrid (1981-1986), tècnica en Ordenació del Territori per la Universitat Politècnica de València (1986-1987) i diplomada en Transports Terrestres per la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid (1987). Ha treballat per a empreses consultores dedicades al medi ambient, l'ordenació del territori, l'urbanisme i l'economia aplicada, especialment en temes relacionats amb el transport. L'any 1994, va cofundar, juntament amb un altre grup de professionals, el Grup d'Estudis i Alternatives 21.

Entre els treballs més destacats, en els quinze anys de carrera professional, hi ha els realitzats per al Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, entre 1992 i 1994:

Balance contable de la carretera en España. Direcció General de Carreteres, Ministeri d'Obres Públiques Transports.

Análisis comparativo de las externalidades y condicionantes estructurantes de la competitividad por modos de transporte. Direcció General de Planificació Interregional de Grans Infraestructures del Ministeri d'Obres Públiques y Transportes.

Des del febrer de 1996 fins al març de 1998 va treballar pel Departament Confederal de Medi Ambient de Comissions Obreres, on va dirigir un Programa de Col·laboració amb l'IDAE (Institut de Diversificació i Estalvi Energètic) del Ministeri d'Indústria i Energia, per a la "Racionalización del transporte en los centros de trabajo", un dels projectes que va desenvolupar en aquest programa: "Plan de movilidad alternativa para los trabajadores de la empresa Kanguros Velilla de San Antonio (Madrid)” fou elegit el 1998 pel Comitè Internacional de les Nacions Unides (Habitat II) com a bona pràctica ambiental.

Ha participat en l'elaboració d'estudis pioners en l'aplicació de metodologies relacionades amb l'urbanisme sostenible; concretament ha fet els estudis clau de transport següents:

Líneas de actuación de una unidad ambientalmente responsable: Soto del Henares en Torrejón. ARPEGIO. Comunidad de Madrid. 1998-1999

Programa de excelencia ecológica en el Proyecto de desarrollo turístico de la Herdade da Comporta (Alcacer/Grandola, Portugal). Europraxis-Lisboa. 1999-2000

Estudio de localización y minimización del impacto ambiental en una nueva zona industrial del término municipal de Alcoi. Gerència de Medi Ambient. Ajuntament d'Alcoi (Alacant). 1999-2000

Estudi de mobilitat del barri de la Trinitat Nova. Fluxos de circulació interna i avaluació de les necessitats d'aparcament. Anàlisi de la demanda de transport públic. Estudi de connectivitat amb la resta del districte i de la ciutat. Agència d'Ecologia Urbana. Barcelona, 2002-2003.Ha dirigit la realització dels treballs previs de l'Agenda Local 21 de l'Ajuntament de Getafe en Madrid: Diagnóstico y propuestas de actuación de la Agenda Local 21 de Getafe. Conselleria de Medi Ambienteu de l'Ajuntament de Getafe (Madrid) 1999, i ha elaborat igualment els informes relacionats amb el Sector Clave del Transporte dentro del Diagnóstico de la Agenda Local 21 de Getafe. Relacionat amb el desenvolupament d'Agendes 21, ha participat en l'elaboració del Diagnóstico y líneas de actuación del Sector Ambiental Clave del Transporte dentro de la Agenda Local 21 del Poniente de Granada (Granada). 2001.


Un altre dels treballs en què ha participat recentment és el Plan Nacional de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad. del IMSERSO - Ministerio de Asuntos Sociales. 2000-2002. Elaboració del Diagnòstic dels aspectes relacionats amb el transport (acabat) i propostes d'actuació (en curso).

Entre los projectes en què ha participat a les Illes Balears hi ha:

. Las necesidades de transporte regular de viajeros en el municipio de Calvià. Ajuntament de Calvià. 1998-1999.

. Propuesta para el diseño de la red de transporte público en el municipio de Calvià. Ajuntament de Calvià. 1998-1999.

. Organización y presentación del nuevo sistema de transporte público en el municipio de Calvià. Ajuntament de Calvià. Novembre de 2000.

. Ha dirigit l'Estratègia de Sostenibilitat del Transport a les Illes Balears dins el marc del Pla Director de Transports, desenvolupant el projecte: Diagnóstico, objetivos y estrategias de sostenibilidad del transporte en las Islas Baleares. Direcció General de Mobilitat. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. 2000-2001.

. Estudi de mobilitat del barri de la Trinitat Nova. Fluxos de circulació interna i avaluació de les necessitats d' aparcament. Anàlisi de la demanda de transport públic. Estudi de connectivitat com la resta del districte i de la ciutat. Agència d'Ecologia Urbana. Barcelona, 2002 (en curso).

. Estudi del sistema de carrils només-bus als accessos a Palma. Direcció General de Transports. Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de les Illes Balears. 2002.

. Segueix la direcció tècnica del Programa de gestió de la demanda de transport per als treballadors de les Illes Balears. Direcció General d'Educació Ambiental i Mobilitat. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, 2002.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T