s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
MHosta
Montserrat Hosta i Privat (29-08-56)

Montserrat Hosta i Privat


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Arquitecta-urbanista (especialitat des de l'Administració pública)

1981: Estudis universitaris d'arquitecte superior amb l'especialitat de "Projectes, urbanisme i història", amb la qualificació final de 8, notable.

1982-1989: Treballa a la Direcció General d'Urbanisme, en què el 1985 assumeix el càrrec de cap de la Secció de Seguiment Urbanístic, des d'on s'elaboren nombroses figures de planejament municipal general i derivat arreu de Catalunya.

1990-1999: Directora de Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, des d'on dirigeix el Pla General municipal d'ordenació de Mataró 1996, com a treball més rellevant en aquest període.
Forma part de la Ponència Tècnica del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (91-98) com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

2000-2002: Directora de Serveis d'Urbanisme de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, des d'on es reestructura la feina i els equips de treball elaborant planejament urbanístic per als municipis metropolitans i estudis d'àmbit metropolità a partir d'impulsar nova informació cartogràfica i urbanística.

Des del maig del 2002: Directora de l'Oficina de Planejament de la Ciutat de l'Ajuntament de Sant Feliu, des d'on es coordinen els departaments d'Urbanisme, Projectes Urbans, Mobilitat i Medi Ambient, amb l'objectiu d'una planificació integral de la ciutat.
Forma part de la Comissió Tècnica en l'inici dels treballs del Pla Director del Maresme, en el marc dels diferents representants designats pel Consell Comarcal.

Elabora i publica diferents treballs i articles, i la seva activitat docent es desenvolupa puntualment en la participació en cursos de postgrau, jornades i seminaris amb ponències especialitzades en el planejament territorial i urbanístic en el camp pràctic del projecte i la gestió urbanística municipals.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T