s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Rafael Crespo Ubero


Membre del Centre d'Estudis Africans de Barcelona i d'Intercultura, centre per al diàleg intercultural de Barcelona.

Llicenciat en Geografia i Història, especialitat en Antropologia Cultural, Història d'Amèrica i Àfrica - Universitat de Barcelona.

D. E. A. sobre Iniciació a les dinàmiques de la recerca. Escola d'Arquitectura de la Villete, París, dins del programa Antropologia de l'Espai.

Actualment escriu la tesi doctoral al Departament d'Antropologia, Història d'Amèrica i Àfrica de la Universitat de Barcelona sobre el tema “ONG i immigració estrangera a Catalunya”.

Actualment és assessor tècnic del Pla per al Desenvolupament de la Convivència Intercultural de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.


INVESTIGACIÓ

Estudis sobre la població immigrada estrangera per a la Diputació de Barcelona, com també de caràcter municipal a Osona, la Selva, el Baix Llobregat nord i Santa Coloma de Gramenet.

Treball de camp a Tanzània sobre la societat swahili i al Senegal sobre les comunitats d'origen de la immigració subsahariana cap a Catalunya.


PUBLICACIONS

Crespo R. i Roca A. “El período clásico swahili (siglos XII-XIV)”, dins Historia 16, Madrid, març del 1989.

“Antecedentes de una frontera. Algunas reflexiones sobre la llegada de los portugueses a las costas de Senegambia”. Capítol de l'obra col·lectiva El primer contacto afroportugués, siglos XIV-XVI, en premsa.

Unidad didáctica antiracista, por una educación en la Tolerancia, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1990.

Movimientos sociales de expresión religiosa. Anuario CIDOB, Barcelona 1991.

Crespo, R., Maluquer, B. i altres, Informe sobre el treball social amb immigrants estrangers a la província de Barcelona, Àrea de Serveis Socials, Diputació de Barcelona, 1992.

“La costa swahili. La multiculturalidad como fuerza”, dins Studia africana, n. 3, Centre d'Estudis Africans, Barcelona, 1992.

“La fragmentació colonial del món swahili. El cas tanzà (1884-1918)”, dins L'Avenç, Barcelona, 1993.

Crespo, R. i Rodríguez, M. “África Oriental: Análisis de la historia reciente; pistas para el futuro”, dins Hacia un cambio en África, África Internacional, n. 17, IEPALA, Madrid, 1993.

Crespo, R. i Roca, A. “Herencias coloniales”, El País, 5 de maig de 1994.

Crespo, R. i Roca, A. “L'Islam a l'Àfrica Subsahariana”, dins L'Islam d'avui, de demà i de sempre, Centre d'Estudis Contemporanis, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994.

“Cultura d'origen, cultura de migració”, dins Cultura, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, juny de 1995.

“Les migracions negroafricanes a Catalunya”, dins Ètnia, nació i estat als mons africans, Ed. L'Avenç, Barcelona, 1995.

Crespo, R i Gallifa, E. “Associacionisme immigrant: una forma d'organització i una eina de diàleg intercultural”, dins El tercer sector en l'àmbit social, Quaderns de Serveis Socials, n. 12, Diputació de Barcelona, 1997.

“Asociacionismo negroafricano en una región de la Unión Europea. Dinámica comunitaria y espacios de participación socio-política”, dins Studia africana, n. 10, Centre d'Estudis Africans, Barcelona, 1999.

Hacia una cooperación intercultural al desarrollo en África Subsahariana. Ponència per al congrés “10 años de Desarrollo Humano”, Hegoa-Facultat d'Economia, Universitat de Bilbao, 1999.

La migración subsahariana, un proyecto colectivo. Ponència presentada al II Congreso de Estudios Africanos del Mundo Ibérico, Madrid, 1999.

Atles del recursos sobre immigració estrangera de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona, 2000

“Les cultures dels immigrats: la religió i la tradició de l'Àfrica subsahariana com a factor d'adaptació”, dins Diversos Autors, Societat pluricultural i educació: la interculturalitat com a resposta, Universitat de Girona, 2001.

“Migraciones y cooperación entre África y Cataluña. Dos vías de interrelación recíproca o de aculturación moderna?” (2001). Ponència presentada al III Congreso de Estudios Africanos del Mundo Ibérico, Lisboa, 2001.

Crespo, R. i Nicolau A. Mòdul sobre diversitat cultural i educació, Universitat oberta de Catalunya, 2002.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T