s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
IgnacioElizalde
Ignacio Elizalde
Banc d'Imatges Oftalmològiques

El Centre d'Oftalmologia Barraquer ha desenvolupat una aplicació que gestiona la captura, l'emmagatzematge i la consulta d'imatges oftalmològiques digitals.

L'objectiu del projecte era disposar d'una aplicació capacitada per capturar les imatges preses amb càmeres digitals d'alta resolució, emmagatzemar els arxius de forma estructurada i transportar i distribuir les imatges cap als diferents llocs del Centre per mitjà d'un entorn “amigable” (web).

L'aplicació recull tant les imatges històriques (a partir de diapositives digitalitzades) com les de nova creació. Les prioritats establertes pel centre van ser la facilitat de maneig per a l'usuari final, l'escalabilitat del programa per abraçar imatges procedents de diversos sistemes de diagnòstic i, fonamentalment, l'alt nivell de qualitat de les imatges digitals.
COB

Ignacio Elizalde Montagut


Nascut a Barcelona el 1964.
Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (1982-87). Director administratiu i de sistemes d'informació del Centre d'Oftalmología Barraquer (COB) des de l'any 1988.

Actualment és vicepresident primer de l'associació Barcelona Centre Mèdic, que agrupa les clíniques de Barcelona amb més prestigi en l'àmbit de la sanitat privada.

Dins del COB, a més del projecte de Banc d'Imatges Oftalmològiques, ha promogut i dirigit la informatització integral de diferents processos (històries clíniques, facturació, hores de visita, quiròfans, admissions, urgències, etc.) i coordina el funcionament i la programació de les activitats assistencials del Centre, a més de fer les tasques pròpies de la direcció administrativa.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T