s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S1
S7

Les estrategies locals en la mobilitat urbana

S1

Accessibilitat i exclusió laboral al sistema urbà de Sabadell

Àngel Cebollada i Frontera,
professor de Geografia de la UAB.En un territori urbà organitzat a partir dels criteris funcionalistes que divideix la ciutat segons usos i funcions, la mobilitat esdevé un element central en tant que permet la connexió de les diferents àrees urbanes i permet la possibilitat que els ciutadans i les ciutadanes puguin accedir a tot el ventall de béns i serveis que l'entorn urbà ofereix. Però el model de mobilitat organitzat a partir de l'ús del vehicle privat exclou del mercat laboral, en diferents graus, als col·lectius que no poden usar de manera quotidiana el vehicle privat.

A la ponència, es focalitzarà l'estudi del sistema urbà de Sabadell amb la categorització de diferents àrees urbanes segons la cobertura de transport públic d'ús col·lectiu i en les experiències, percepcions i estratègies que organitzen les persones per aquesta problemàtica afectades per accedir al mercat laboral.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T