s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Francisco Javier García MuñozVa néixer a Barcelona el 26 de juliol de 1970.
Es diplomà, en Informàtica en l'especialitat de Sistemes Físics, per la Universitat de Castella - la Manxa el 1988.
Es llicencià en enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes per la Universitat de Castella - la Manxa el 1992.
Fou consultor júnior de CORITEL (Andersen Consulting) el 1994. Aquell mateix any 1994 du a terme tasques de desenvolupament d'aplicacions i suport de sistemes a l'Hospital General La Manxa - Centre, hospital en el qual exercirà el càrrec de cap de servei des del 2001 fins ara.

El 2003 passa a treballar com a responsable de la Unitat d'Innovació Tecnològica de l'Àrea de Tecnologies de la Informació del Servei de Salut de Castella - la Manxa.
Té participació amb comunicacions o pòsters en congressos estatals i internacionals. Ha participat com a ponent en cursos d'àmbit estatal.
Ha treballat en el desenvolupament de sistemes d'informació des del 1994, ha participat com a desenvolupador en el RIS del Complex Hospitalari la Manxa - Centre, avui el RIS de la comunitat autònoma de Castella - la Manxa.
És investigador en l'acord d'I+D sobre sistemes d'informació signat entre el Complex la Manxa - Centre i l'UDIAT, SA.

Actualment està desenvolupant un projecte d'investigació sobre història clínica electrònica finançat pel FISCAM.
  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T