s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
FerranCanet

Ferran Canet


En Ferran Canet, és llicenciat en Ciències econòmiques per l'UAB, i Diplomat PDG per IESE, i exerceix com a Director Financer del Grup Estampacions Sabadell des de l'any 1994.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T