s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
ManuelSabés
Càrrecs docents: coordinador de l'Àrea de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina. 1994-1998.
Vicerector de Campus i de Qualitat Ambiental 1998-2002
Vicerector de Campus i d'Estudiants des de 2002.
Les responsabilitats assignades a aquest Vicerectorat són: gestió ambiental del campus, sempre coordinada amb els programes d'educació ambiental de la Universitat; gestió de la seguretat del campus; planificació i control de les obres de construcció i d'urbanització de la universitat, i gestió de la logística general del campus, com també gestió de l'activitat estudiantil i de l'activitat cultural.

Manuel Sabés i Xamaní


Llicenciat en Ciències Químiques, especialitat Bioquímica, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Doctorat en Bioquímica el 1988.
Professor contractat des de 1983 del Departament de Bioquímica i Biologia Cel·lular, unitat de Biofísica de la Facultat de Medicina de la UAB.
Professor titular des de 1990 del Departament de Bioquímica i Biologia Cel·lular, unitat de Biofísica, de la Facultat de Medicina de la UAB.
Docència de primer i segon cicle a la llicenciatura de Medicina (Facultat de Medicina) i a la llicenciatura de Bioquímica (Facultat de Ciències).

Línies d'investigació: estudi d'estructures de macromolècules, components de membranes cel·lulars i, des de 1988 especial dedicació a l'estudi i aplicació dels liposomes en diferents camps de coneixement com farmàcia, veterinària, indústria alimentaria, indústria tèxtil, dermatocosmètica i la seva transferència a l'escala industrial.
  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T