s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Carme San Miquel
Maig 86 - Març 87 Directora de Serveis del Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona

Abril 87 - Febrer 89 Coordinadora de Serveis d'Informació de Base de l'Ajuntament de Barcelona

Març 89 - Maig 92 Directora de la Divisió de Planificació i Control del COOB 92 i de l'Equip 92 (personal d'operació dels Jocs Olímpics)

Juny 92 - Agost 92 Directora d'Àrea dels Jocs Olímpics dins el Centre Principal d'Operacions

Febrer 93 Gerent de l'Àmbit de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona

Setembre 1995 Regidora-presidenta de la Comissió de Mobilitat i Seguretat

Juliol 1999 Regidora-presidenta de la Comissió de
Seguretat i Mobilitat

Regidora del Districte de l'Eixample

Carmen San Miguel i Ruibal


Data naixement: 18-03-1945 a Barcelona

Dades personals: Casada. Dues filles. Resident a Barcelona

Estudis: Llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
Tècnica de sistemes informàtics.

Experiència professional:

Març 80 - Octubre 83 Subdirectora del Centre de Càlcul de l'Ajuntament de Barcelona (COM)


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T