s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Remo Suppi
Remo Suppi és director de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell

Remo Suppi Boldrito


Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Nacional de La Plata (Argentina) i doctor en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual és professor numerari. Vinculat a l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell des de la seva creació (1989), n'és actualment el director des de 1999.

Les seves línies de recerca són la programació i simulació distribuïda i paral·lela i, actualment, treballa en la simulació de moviment de peixos sobre 50 ordinadors simultàniament. Des de 1989 ha participat en projectes de la Comunitat Europea i de l'Administració Espanyola i Catalana. És autor de més de 40 articles en revistes, llibres i congressos especialitzats.

En l'àmbit de la docència ha estat sempre vinculat a la matèria de sistemes operatius i, en tercer cicle, a la de simulació i sistemes distribuïts.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T