s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Marcel Franch
Marcel Franch és analista
Professionalment parlant, actualment exerceixo d'analista / programador a la multinacional de serveis informàtics EDS. Estic en l'equip de desenvolupament de la Línia Oberta, banca electrònica de “la Caixa” des de l'any 2000.

Altres feines anteriors:

Tècnic informàtic a FLAMAGAS, SA (Holding PUIG) durant gairebé 5 anys en el departament de TPV-CASIO.

Tècnic informàtic a CRP, SA, ULYSES, SA van iniciar la meva prematura carrera professional als 16 anys, fent petits programes a C / Pascal y Cobol.

Marcel Franch Carrascosa


Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió des de 2001, estudis
realitzats a la UAB de Sabadell, on vaig centrar l'interès i el propòsit
del meu projecte de final de carrera en l'e-Commerce.


Com que de ben petit volia tocar ordinadors, vaig triar la Formació Professional d'Informàtica de Gestió, un cop finalitzat l'EGB als Maristes de Sants. L'FP la vaig cursar a les Escoles Pies de Sarrià, on vaig descobrir finalment que la informàtica m'apassionava.
  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T