s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S5
Seminari Unió Europea
S7

L'ampliació de la Unió Europea: oportunitats o amenaces?

Introducció a les polítiques de la Unió Europea i els seus principals instruments financers: oportunitats per a les empreses

RESUM DE LA PONÈNCIA


Partint de la base que l'ampliació comportarà una reducció dels recursos que Espanya rep dels Fons Estructurals, cal que les empreses (especialment les PIME) coneguin els diferents instruments financers i altres iniciatives que ofereix la Unió Europea a través de les seves polítiques (Empresa, RDT, Medi Ambient, Energia, Cooperació Exterior…) i que els poden ser interessants.

Aquests instruments financers es canalitzen a través de programes plurianuals i altres línies financeres que tenen unes característiques molt concretes i una complexitat que cal conèixer. També es comentaran les eines que ens apropin a les diferents fonts d'informació existents, a través de la xarxa o d'altres mitjans.

Aquestes explicacions s'acompanyaran amb exemples de casos reals o hipotètics.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T