s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Ángel C. Aparicio
El 1995-96 va obtenir un beca Fulbright per estudiar als Estats Units els sistemes de cooperació públic-privada per al finançament de projectes singulars a les ciutats, amb particular atenció als relacionats amb el transport.
Entre 1998 i 2000 ha treballat com a funcionari a la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides; ha estat responsable de les àrees de planificació i economia del transport i de ferrocarrils.
A l'octubre de 2000 s'ha reincorporat al Ministeri de Medi Ambient com a conseller tècnic de transports de la Subdirecció General de Qualitat Ambiental. Des del març de 2001 compagina aquesta activitat amb la de professor a temps parcial del Departament de Transports de l'Escola TS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, on participa en diversos projectes d'investigació relacionats amb la mobilitat urbana, la política europea de transports i el desenvolupament d'indicadors mediambientals per al sector del transport.

Ángel Carlos Aparicio Moruelo


Nascut a Madrid el 20 d'abril de 1962, casat i amb tres fills. És enginyer de Camins, Canals i Ports de la promoció de 1986 de l'Escola de Madrid (premi fi de carrera “Becerra”) i doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports el 1993 per la Universitat Politècnica de Madrid.
Ha desenvolupat l'activitat professional des de 1988 en el sector públic (CEDEX, Ministeri d'Obres Públiques i Transports, Ministeri de Medi Ambient), i l'ha combinat des de 1995 amb l'activitat docent com a professor associat a la Universitat Politècnica de Madrid. Aquesta activitat professional ha inclòs el desenvolupament de diverses normatives tècniques sobre infraestructures viàries, el desenvolupament de plans de transport urbà en diverses àrees metropolitanes, la integració dels aspectes ambientals en la planificació del transport i dels usos del sòl i la participació en nombrosos grups de treball internacionals sobre qüestions de planificació territorial i de transport.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T