s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S1
S1
S7

Les estrategies locals en la mobilitat urbana

La integració de l'urbanisme i de la mobilitat a Europa


RESUM DE LA PONÈNCIA
Ángel C. Aparicio Moruelo , professor del Departament de Transports de l'Escola TS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports

El concepte d'integració, des de la meitat dels anys 90 (Tractat d'Amsterdam ) resulta un dels pilars de les polítiques europees. Integració significa trencar l'aïllament de cada política sectorial, perquè aquestes polítiques treballin en comú i a favor d'un desenvolupament sostenible.

En l'àmbit de la ciutat, el concepte d'integració és particularment necessari, particularment entre els àmbits del transport i de l'urbanisme. Les ciutats europees es plantegen aquesta integració des de perspectives diferents, tant pel que fa a com desenvolupar les polítiques com pel que fa a l'escala de treball.

Si considerem el fet de com desenvolupar la política urbana, tenim tres actituds (que a la pràctica es barregen):

- La política d'urbanisme i mobilitat basada en el lideratge polític o visió.
- La política basada en la racionalitat o planificació.
- La política basada en el consens i la participació.


D'altra banda, l'escala d'intervenció defineix àmbits diversos d'integració del transport i l'urbanisme:

- L'escala de l'espai públic o del projecte urbà.
- L'escala de barri o del comportament quotidià.
- L'escala de la ciutat o de l'àrea metropolitana.

La ponència il·lustra aquestes 3 actituds i aspectes per mitjà d'experiències recents en diverses ciutats europees i planteja unes línies d'acció futura, partint d'aquestes experiències i de les reflexions recents a la Comissió Europea.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T