s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Xavi Tiana

Xavi Tiana Casablancas


Des de l'any 1999 treballo al Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona com a cap de la secció de Cooperació Europea.

Llicenciat en Ciències Polítiques (especialitat Relacions Internacionals) per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.

Màster en Estudis Europeus, Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB, 2000.
Recerca del màster "La gestió del FEDER a les zones d'objectiu 2 de Catalunya: 1989-1999".

Postgrau en gestió de Projectes locals finançats pel FEDER, UAB, 2000.

Especialització en: elaboració i gestió de projectes transnacionals, política regional de la UE, polítiques comunitàries d'impacte local, cooperació interregional i treball en xarxa, etc.

Impartició de formació relacionada amb aquestes matèries a Catalunya, Espanya i Europa.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T