s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Consol PradosDiplomada en Magisteri i llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia

Consellera delegada de Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Mataró de 1995-1999.

Consellera delegada d'Igualtat i Solidaritat i tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Mataró de 1999-2003 amb competències en Joventut, Dona, Gent Gran, Immigració, Cooperació Internacional i Pla Integral del Barri de Rocafonda - el Palau de Mataró.

Consellera delegada de Serveis Centrals i tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Mataró.

Actualment és Secretària per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T