s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Miquel  Nadal, en un moment de la conferčncia
Miquel Nadal, ex-secretari d'Estat d'Assumptes Exteriors, en un moment de la conferčncia de clausura del seminari sobre "L'ampliació de la Unió Europea: Oportunitats o amenaces?"

Miquel Nadal  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T