s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Joan F. Giménez i CernudaNom: Joan F. Giménez i Cernuda

Edat: 51 anys

Lloc de naixement: Barcelona

Càrrec:
Intendent Major Cap de Policia Local de Mataró (17 anys)
Comandant de l'Exercit de Terra, en la reserva transitòria, de l'escala superior de les Armes

Formació:
Llicenciat en Defensa per l'Acadèmia General Militar de Saragossa
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
Cursos de doctorat en Dret Constitucional
Tesis doctoral sobre el model constitucional i estatutari de seguretat pública a Catalunya
Postgraus i cursos a la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T