s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S9
S7

Les aplicacions de les telecomunicacions mňbils

NOVES TECNOLOGIES I SERVEIS POLICIALS


Resum de la pončncia
Joan F. Giménez i Cernuda, Intendent Major Cap de la Policia Local de Mataró

Les noves tecnologies s'han revelat com instrument fonamental per a l'impuls de l'eficŕcia, l'eficičncia, la qualitat i la millora contínua dels serveis policials prestats als ciutadans.

De manera particular, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): GPS, truncking, ordinadors portŕtils, bases de dades integrades, etc., multipliquen les possibilitats de canalització i gestió de la informació en que es fonamenta la planificació i l'activitat del servei policial.

Des de fa anys, la Policia Local de Mataró ha apostat decididament per la tecnologia com una eina de millora. Els resultats assolits i els projectes de futur són la mostra evident de les possibilitats que ofereix la tecnologia policial i l'argument per involucrar a aquells que volen iniciar aquesta aposta.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T