s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Investigadora de 17 projectes finançats per la agència nacional del “Fondo de Investigaciones Sanitarias”, i agències autonòmiques i europees, així com per la Fundació Parc Taulí.
Autora o coautora de 37 articles en revistes internacionals.
Membre del Registre Europeu d'Anomalies Congènites i membre de la Junta de la Associació de Diagnòstic Prenatal Espanyola. Des del 2003 participo a les Xarxes Temàtiques Nacionals de Recerca del Instituto de Salud Carlos III en els grups següents:

1.Estudi cooperatiu en retard mental d'origen genètic
2.Programa d'Investigacions sobre Malalties Rares
3.Genotipació i Psiquiatria Genètica.

Míriam Guitart


Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Cap de Genètica del Laboratori de la UDIAT-CD de la Corporació Sanitaria Parc Taulí.
Responsable de la Unitat de Diagnòstic Prenatal i, membre de la Unitat d'Atenció als Trastorns Cognitius de base Genètica i del Comité de Recerca Institucional de l'hospital.
Professora associada de la Fundació Parc Taulí Institut Universitari.
Les línies de recerca portades a terme són:

- Estudi epidemiològic i clínic dels defectes congènits.
- Estudi clínic i molecular de les Síndrome de Prader Willi i Angelman.
- Estudi molecular del càncer ocular infantil:Retinoblastoma.
- Evaluació del diagnòstic prenatal i el seu impacte en la salut pública.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T