s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Llicenciat en Informàtica per la UAB i Master Europeu en Administració d'empreses pel consorci Euro*MBA, ha desenvolupat tasques tècniques, comercials i de gestió en diverses multinacionals, fins que va fundar SBD, al 1996.

Jordi Torras


És Director General de SBD Technologies, empresa de la cual és també fundador.

SBD Technologies proporciona serveis de valor afegit i consultoria en diverses àrees relacionades amb les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Entre d'altres activitats, SBD ha capacitat a diverses empreses per millorar els seus canals de comunicació cap a diverses plataformes tecnològiques mòbils.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T