s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S9
S7

Les aplicacions de les telecomunicacions mňbils

Integració de la mobilitat a les plataformes corporatives


Resum de la pončncia
Jordi Torras, director general d'SBD Technologies
Noves tecnologies com GPRS, Bluetooth i Wi-Fi amb dispositius com smart-phones i PDA, capaciten a les empreses a distribuir els seus serveis per a clients, proveedors i col.laboradors d'una manera molt més eficient i disponible en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Aquests avantatges, perň, poden aprofitar-se completament si les empreses integren els seus sistemes d'informació corporatius i de gestió amb els sistemes multicanal que permeten gaudir d'aquests avantatges.

Durant el taller es presentaran les estratčgies generals sobre les quals es pot atacar el problema, i es veuran implementacions concretes d'integració d'aplicacions corporatives, amb sistemes de desplegament mňbil d'aplicacions.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T