s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
Francesca Vidal

Francesca Vidal Domínguez


Dades personals

Barcelona, 30 de gener de 1954.
Lic. Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Juny de 1977.
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Octubre de 1982.
Catedràtica de Universitat. Universitat Autònoma de Barcelona.

Impartint docència: Licenciatura Biologia, Graduat Superior en Biotecnologia,
Licenciatura Veterinaria.

Principals línies d'investigació: Citogenètica i infertilitat masculina / Citogenètica de gamets i embrions / Diagnòstic genètic preimplantacional.

Articles científics i publicacions en llibres especializats: 127

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T