s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Valentín Garcia SoutoInformàtic amb prop de 20 anys d'experiència en el sector.
En les darrers 12 anys ha treballat per a la Diputación Foral de Bizkaia, a on ha desenvolupat la seva tasca en diferents àrees.

Actualment és responsable d'Innovació, des d'on ha participat en la planificació, desenvolupament i implantació dels sistemes d'atenció telemàtica a la ciutadania definits pel Govern de Bizkaia.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T