s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S9
S7

Les aplicacions de les telecomunicacions mňbils

Experičncies innovadores d'eGovern a Biscaia


Resum de la pončncia
Valentín Garcia , cap d'Innovació de Lantik, Diputació Foral de Biscaia.

Descripció dels projectes més significatius posats en prŕctica per la Diputación Foral de Bizkaia a on s'apliquen les telecomunicacions mňbils; s'analitzarŕ també les infraestructures que han estat necessŕries implantar per possibilitar la prestació de serveis en mobilitat a la ciutadania.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T