s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S9
S7

Les aplicacions de les telecomunicacions mōbils

Servei push sobre l'estat del trānsit


Resum de la pončncia
Adriā Gomila , Enginyer de l'Ajuntament de Barcelona

Informaciķ sobre l´estat del trānsit. Concepte de l´estat del trānsit i variables que intervenen. Mode d´obtenciķ de la informaciķ. Processament de les dades. Difusiķ per internet, per pannells d´informaciķ variable, per telefonia mōbil i altres.
Imatges sobre l´estat del trānsit. Obtenciķ i processament. Alternatives per a la seva difusiķ i limitacions.
Noves tecnologies aplicades a la seguretat viāria. Les possibilitats de la imatge digital.Fotocontrol de velocitat. Fotocontrol de la disciplina als semāfors. Fotocontrol de la disciplina al carril bus.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T