s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S4

Extrema dreta a Europa, una realitat polièdrica

.
Pascal Perrineau
Professor de Ciències Polítiques a l'IEP de Grenoble (Universitat de Grenoble II) (1983-1987)
Professor de Ciències Polítiques a la Universitat François Rabelais de Tours (1988-1990)
Professor de Ciències Polítiques a l'Institut d'Études Politiques (Institut d'Estudis Polítics) de París des de 1991
Director del Centre de recherches politiques (Centre d'investigacions polítiques) de Sciences Po (CEVIPOF) des de 1991.

Treballa sobre la relació dels ciutadans amb la política, la crisi de la representació política, els comportaments electorals, l'extrema dreta a França i a Europa.

Autor de les obres següents:
- Le Front national à découvert (El Front nacional al descobert), obra en col·laboració amb Nonna Mayer, Presses de Sciences Po (1989), reeditada el 1996.

- Les comportements politiques (Els comportaments polítics), amb Nonna Mayer, Armand Colin, 1992.
- Le vote éclaté, Les élections régionales de 1992 (El vot dividit, Les eleccions regionals de 1992), amb Philippe Habert i Colette Ysmal, dir., Presses de Sciences Po, 1992.

- Le vote sanction, Les élections législatives de 1993 (El vot de càstig, Les eleccions legislatives de 1993), amb Philippe Habert i Colette Ysmal, dir., Presses de Sciences Po, 1993.

- L'engagement politique : déclin ou mutation (El compromís polític: decadència o canvi), dir., Presses de Sciences Po, 1994.

- Le vote des douze, Les élections européennes de 1994 (El vot dels dotze, Les eleccions europees de 1994), amb Colette Ysmal, dir., Presses de Sciences Po, 1995.

- Le vote sanction, L'élection présidentielle de 1995 (El vot de càstig, Les eleccions presidencials de 1995), amb Colette Ysmal, dir., Presses de Sciences Po, 1995.

- Le symptôme Le Pen (Radiographie des électeurs du FN) [El símptoma Le Pen (Radiografia dels electors del FN)], Fayard, 1997.

- Le vote surprise, Les élections législatives de 1997 (El vot sorpresa, Les eleccions legislatives de 1997), amb Colette Ysmal, dir., Presses de Sciences Po, 1998.

- Le Vote incertain, Les élections régionales de mars 1998 (El vot incert, Les eleccions regionals de març de 1998), amb Dominique Reynié, dir., París, Presses de Sciences Po, Coll. Chroniques électorales, 1999, 300 p.

- Les cultures politiques des Français (Les cultures polítiques dels francesos), amb Pierre Bréchon, A. Laurent, dir., Presses de Sciences Po, 2000.

- Le Vote des Quinze. Les élections européennes de juin 1999 (El vot dels quinze. Les eleccions europees de juny de 1999), amb G. Grunberg, C. Ysmal, dir., Presses de Sciences Po.

- Le Dictionnaire du Vote (El Diccionari del vot) (dir. amb D. Reynié), París, PUF, 2001.

- Les croisés de la société fermée, L'Europe des extrêmes droites (Els croats de la societat tancada, L'Europa de les extremes dretes), dir., Editions de l'Aube, 2001.

- Europe at the polls (Europa a les urnes) (edicions amb Gérard Grunberg i Colette Ysmal), Palgrave, 2002.

- Le vote de tous les refus, Les élections présidentielle et législatives de 2002 (El vot de tots els rebutjats, Les eleccions presidencials i legislatives de 2002), amb Colette Ysmal, dir., Presses de Sciences Po, 2003.

- Le désenchantement démocratique (El desencís democràtic), dir., Editions de l'Aube, 2003.

Pascal Perrineau


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Director del CEVIPOF, Centre d'étude de la vie politique française. Laboratori de Sciences Po de París associat al CNRS)

Nascut el 12 de juliol de 1950 a Moyeuvre-Grande (Moselle)
Catedràtic per oposició de Ciències Polítiques - Professor universitari a l'IEP de París.  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T