s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S4

Extrema dreta a Europa, una realitat polièdrica

.
BIBLIOGRAFIA MÉS DESTACADA DE
LIEVEN DE WINTER

(redactada l'1/1/2004)
Articles, llibres i treballs de recerca

DE WINTER, L., Sire, il y a encore des Belges (Senyor, encara hi ha belgues), 2003, a FROGNIER, A. P.; AISH, A. M., Elections : la rupture ? Le comportement des Belges face aux élections de 1999 (Eleccions: la ruptura? El comportament dels belgues davant les eleccions de 1999), Brussel·les: De Boeck, pàgines 110-133.

DE WINTER, L.; DUMONT, P., Les clivages et les nouveaux enjeux politiques : positions relatives et évolution des électorats francophones (Les discrepàncies i les noves posicions polítiques: posicions relatives i evolució de l'electorat francòfon), a FROGNIER, A. P.; AISH, A. M., Elections : la rupture ? Le comportement des Belges face aux élections de 1999 (Eleccions: la ruptura? El comportament dels belgues davant les eleccions de 1999), Brussel·les: De Boeck, pàgines 70-93.

DE WINTER, L., Political corruption in the Belgium (Corrupció política a Bèlgica) a BULL, M. i NEWELL, J., Corruption in Contemporary Politics (Corrupció a la política contemporània), Londres: Macmillan, 2002, pàgines 93-105.

RIHOUX, B.; DUMONT, P.; DE WINTER; RIHOUX; DANDOY, R., etc., Belgium (Bèlgica), European Journal of Political Science (Diari Europeu de Ciència Política), 41, 2002, pàgines 919-926.

DE WINTER, L., Presentación a Cesareo R. Aguilera de Prat, Partidos y estrategias nacionalistas en Cataluña, Escocia y Flandes, València: Tirant Lo Blanch, Col·lecció Ciencia Política 2002, pàgines 9-19.

DE WINTER, L., De ondraaglijke lichtheid van het Belg- of Vlaming-zijn: het enigma van etno-territoriale identiteiten in Vlaanderen, a SWYNGEDOUW, M. i BILLIET, J. De kiezer heeft zijn redenen. 13 juni 1999 en de politieke opvattingen van Vlamingen, Lovaina, Acco, 2002, pàgines 215-232.

DE WINTER, L., GÓMEZ-REINO, M., European Integration and Ethnoregionalist Parties (Integració europea i partits etnoregionalistes), Party Politics (Política de partits), 2002, VIII, 4, pàgines 483-503.

DE WINTER, L., Ethnoregionalist Parties and European Integration at the 1999 European elections (Partits etnoregionalistes i integració europea en les eleccions europees de 1999), a PERRINNAU, P.; GRUNBERG, G., i YSMAL, C., Europe at the Polls: The European Elections of 1999 (Europa a les urnes: les eleccions europees de 1999), Palgrave, 2002, pàgines 130-145.

DE WINTER, L.; FROGNIER, A. P., Réalités et paradoxes des identités en Belgique (Realitats i paradoxes de les identitats a Bèlgica), a LETON, A., La Belgique. Un Etat fédéral en évolution. (Bèlgica. Un estat federal en evolució.), Brussel·les: Bruylant, 2001, pàgines 251-278.

DE WINTER, L.; DUMONT, P., PPGs in Belgium: Subjects of Partitocratic Dominion (Els PPG a Bèlgica: temes de domini partitocràtic), a HEIDAR, K.; KOOLE, R. (eds.), Behind Closed Doors: Parliamentary Party Groups in European Democracies (A porta tancada: grups parlamentaris a les democràcies europees), Londres: Routledge, 2000, pàgines 106-129.

DE WINTER, L.; FROGNIER, A. P., Les identités politiques territoriales : explorations dans un champ de mines politique et méthodologique (Les identitats polítiques territorials: exploracions en un camp de mines polític i metodològic), a FROGNIER, A. P.; AISH, A. M. (eds.), Des Elections en Trompe-l'œil. Enquête sur le comportement électoral des Wallons et des Francophones (Eleccions enganyoses. Enquesta sobre el comportament electoral dels valons i dels francòfons), Brussel·les: De Boeck, 1999, pàgines 67-96.

DE WINTER, L.; DUMONT, P., Belgium: Party System(s) on the Eve of Disintegration? (Bèlgica: Sistema(es) de partit la vigília de la desintegració), a BROUGHTON, D. ; DONOVAN, M. (eds.), Changing Party Systems in Western Europe (Canvi dels sistemes de partits a l'Europa Occidental), Londres i Nova York, Pinter, 1999, pàgines 183-206.

DE WINTER, L., The Volksunie and the dilemma between policy success and electoral survival in Flanders (La Volksunie i el dilema entre l'èxit polític i la supervivència electoral a Flandes), a DE WINTER, L.; TÜRSAN, H. (eds.) Regionalist parties in Western Europe (Partits regionalistes de l'Europa Occidental), Londres: Routledge, 1998, pàgines 28-50.

DE WINTER, L., Conclusion: a comparative analysis of the electoral office and policy success of ethnoregionalist parties (Conclusió: anàlisi comparativa de la junta electoral i l'èxit polític dels partits etnoregionalistes), a DE WINTER, L.; TÜRSAN, H. (eds.), Regionalist parties in Western Europe (Partits regionalistes de l'Europa Occidental), Londres: Routledge, 1998, pàgines 204-247.

DE WINTER, L.; RIHOUX, B., From segmented Loyalty and Distrust, to Voice and Exit? The Belgian Regime Crisis (De la lleialtat segmentada i la desconfiança a la veu i l'èxit? La crisi del règim belga), ECPR-News (1998) IX:3, pàgines 22-23.

DE WINTER, L.; FROGNIER, A. P.; BILLIET, J., Zijn er nog Belgen? Twintig jaar enquêtes over politiek-territoriale identiteiten, a SWYNGEDOUW, M.; MARTINIELLO, M. (eds.), Belgische Toestanden. De lotgevallen van een kleine bi-culturele democratie, Icarus, Anvers, 1998, pàgines 98-109.

DE WINTER, L., Ethnoterritoriale identiteiten in Vlaanderen: verkenningen in een politiek en methodologisch mijnenveld, a SWYNGEDOUW, M.; BILLIET, J.; CARTON, A.; BEERTEN, R., De (on)redelijke kiezer. Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen. Verkiezingen van 21 mei 1995. Lovaina: Acco, 1998, pàgines 159-180.

DESCHOUWER, K.; DE WINTER, L., La corruption politique et le clientélisme: le spectre italien? (La corrupció política i el clientelisme: l'espectre italià?), a SWYNGEDOUW, M.; MARTINIELLO, M. (red.), Où va la Belgique? Les soubresauts d'une petite démocratie européenne (Cap a on va Bèlgica? Els ensurts d'una petita democràcia europea), París: l'Harmattan, 1998, pàgines 139-152.

DE WINTER, L.; FROGNIER, A. P.; BILLIET, J., Il y a encore des belges? L'évolution des identités politiques territoriales des Wallons, Bruxellois et Flamands (Encara hi ha belgues? L'evolució de les identitats polítiques territorials de valons, brussal·lencs i flamencs), a SWYNGEDOUW, M.; MARTINIELLO, M. (red.), Où va la Belgique? Les soubresauts d'une petite démocratie européenne (Cap a on va Bèlgica? Els ensurts d'una petita democràcia europea), París: l'Harmattan, 1998, pàgines 123-136.

DE WINTER, L., FROGNIER, A. P., L'évolution des identités politiques territoriales en Belgique durant la période 1975-1995 (L'evolució de les identitats polítiques a Bèlgica durant el període comprès entre 1975 i 1995), a JAUMAIN, S. (ed.), La réforme de l'Etat... et après? L'impact des débats institutionnels en Belgique et au Canada (La reforma de l'Estat... i després què? L'impacte dels debats institucionals a Bèlgica i a Canadà), Brussel·les: Editions de l'Université de Bruxelles, 1997, pàgines 161-176.

ACKAERT, J.; DE WINTER, L.; SWYNGEDOUW, M., Belgium : An Electorate on the Eve of Desintegration (Bèlgica: Un electorat la vigília de la desintegració), a VAN DER EIJK, C.; FRANKLIN, M., Choosing Europe? The European Electorate and National Politics in the Face of Union (Triem Europa? L'electorat europeu i les polítiques nacionals enmig de la unió), Ann Arbor, University of Michigan Press, 1996, pàgines 59-77.

DE WINTER, L., Regionalist parties in Belgium: the rise, victory and decline of the Volksunie (Partits regionalistes a Bèlgica: l'ascens, la victòria i el declivi de la Volksunie), a DE WINTER, L. (ed.), Non-state-wide parties in Europe (Partits d'àmbit no estatal a Europa), Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1994, pàgines 23-70.

SWYNGEDOUW, M.; DE WINTER, L., Het Vlaams Blok in de Europese Verkiezingen van 1984 en 1989, a Acta van het Colloquium Extreem Rechts in Westeuropese context. Brussel·les: Auschwitzstichting, 1991, pàgines 115-127.
DE WINTER, L., Syntheseverslag Werkgroep I : Verkiezingssociologie, a Acta van het Colloquium Extreem Rechts in Westeuropese context, Brussel·les: Auschwitzstichting, 1991, pàgines 367-371.

Lieven de Winter


Nascut el 1954, ha estudiat Ciències Polítiques a la Universitat Catòlica de Lovaina i s'ha doctorat a l'European University Institute (Institut Universitari Europeu).

És professor a la Universitat Catòlica de Lovaina i a la Universitat Catòlica de Brussel·les. Ha estat professor visitant a la Universitat de Trento, l'Institut d'Études Politiques (Institut d'Estudis Polítics) de Lilla, la Universitat de Bergen i la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat en diversos projectes de recerca comparativa sobre eleccions a escala europea, nacional i regional, faccions polítiques, formació de coalicions, partits governamentals i gabinets de govern, parlament i parlamentaris, reclutament polític, corrupció política, identitat territorial, etc.

Actualment és director del Centre de Politique Comparée (Centre de Política Comparada, UCL) i codirector del PIOP (Point d'Appui Interuniversitaire d'Opinion Publique - Punt de Suport Interuniversitari d'Opinió Pública). Prepara, en col·laboració amb Peter Lynch i Marga Gómez-Reino, un nou llibre d'estudis de cas sobre partits autonomistes, fonamentalment comparatiu, que serà publicat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T