s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
S10

La Llei de mobilitat: desenvolupament i món local

S3
dijous 8 de juliol de 2004
Adreçat a: Càrrecs electes i tècnics municipals o d'altres administracions públiques, estudiants de geografia, sociologia, dret, ciències ambientals, enginyeria, arquitectura, etc.

Programa
Coordinadors: Carme Miralles-Guasch, professora del departament de Geografia de la UAB, i Rafael Requena, coordinador de la Taula de Mobilitat de Sabadell.

Descripció: Al juny de 2003 es va aprovar la Llei de la Mobilitat de Catalunya. Aquesta llei pretén regular la mobilitat i accessibilitat de persones i mercaderies per tal d'aconseguir un model de mobilitat més sostenible i més segur, en un context en què l'increment dels desplaçaments en termes absoluts i la baixa participació dels mitjans més sostenibles, solidaris i segurs comprometen, en molts indrets de les nostres ciutats, la qualitat de vida que demanen els ciutadans i ciutadanes.
Per fer realitat aquest propòsit, la Llei de la Mobilitat, apunta una sèrie d'objectius, estableix diversos instruments de planificació, programació i seguiment i defineix els diferents òrgans de gestió i participació. Tots aquests elements han de ser desenvolupats per tal de posar en marxa les directrius de la llei.
Aquest seminari té per objectiu fer aportacions sobre el desenvolupament d'alguns d'aquests elements i sobre les conseqüències que aquest fet ha de tenir en el món local.


Dijous 8 de juliol

Matí:

10.00 h: Inauguració i presentació del seminari.
Paco Bustos, Tinent d'alcalde de l'àrea del Territori de l'Ajuntament de Sabadell
Manel Nadal, secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

11.00 h: Els instruments de Planificació.
La Llei de la Mobilitat de Catalunya té per objectiu assolir un model de mobilitat més sostenible i segur. Per fer-ho, s'estableixen les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat, els plans específics i els plans de mobilitat urbana que, a diferents escales territorials i amb diferents nivells de concreció, marquen les directrius principals per al desenvolupament de la llei. En aquesta ponència es parlarà del desenvolupament d'aquests instruments en el territori i, principalment, de les implicacions per al món local.
Miguel Ángel Dombriz, responsable de l'Àrea de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

12.00 h: Els òrgans de gestió.
La Llei estableix les autoritats territorials de la mobilitat com a òrgans per a l'elaboració i la gestió dels plans directors de la mobilitat. Aquests consorcis, que poden ser constituïts entre la Generalitat i els ens locals afectats, són d'aplicació en uns àmbits territorials encara per definir. Aquesta ponència proposa reflexionar sobre el desenvolupament d'aquests òrgans i l'organització territorial que aquest fet implica, a més de la idoneïtat de l'exportació del model de l'Autoritat del Transport Metropolità a la resta del territori català.
Jordi Prat, director tècnic de l'Autoritat del Transport Metropolità.

12.40 h: Els òrgans de participació .
La Llei de la Mobilitat de Catalunya marca com a un principi essencial per a l'assoliment dels seus objectius la implicació de la societat en els processos de presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones i el transport de mercaderies. Amb la finalitat de fomentar la participació s'estableixen el Consell Català de la Mobilitat, a escala de tot Catalunya, i els consells territorials de la mobilitat, d'aplicació en els àmbits dels plans directors de mobilitat.
Segons la Llei, els ajuntaments són els encarregats de definir l'estructura i el funcionament dels òrgans de participació de l'àmbit del Pla de Mobilitat Urbana. En aquesta ponència es parlarà de com han de ser aquests òrgans per tal d'assolir els seus objectius de forma efectiva.

Ismael Blanco, del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

13:20 h: Instruments de planificació. El Pla de Mobilitat de Sant Feliu de Llobregat.
Els plans de mobilitat urbana són l'eina bàsica per a l'aplicació de les principals directrius de la Llei de la Mobilitat. El seu contingut s'ha de basar en els criteris i les línies estratègiques bàsiques establerts pels instruments de rang superior. En aquesta ponència es parlarà d'un municipi que ja té el Pla de Mobilitat Urbana, de l'estructura d'aquest i del proper procés d'adequació a les indicacions de les directrius nacionals de mobilitat i dels plans directors de mobilitat.
Lluís Carrasco, cap de l'Àrea de Mobilitat, Vialitat i Transport Públic de Sant Feliu de Llobregat.


Tarda:

16.00 h: Taula rodona amb els representants dels diferents partits polítics del Parlament de Catalunya.
Els representants dels grups polítics al Parlament de Catalunya debatran diferents aspectes de contingut i de desenvolupament de la Llei amb especial èmfasi en les implicacions a escala municipal.

Moderadora: Carme Miralles, professora de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Participants:
Roberto Labandera, representant del PSC
Xavier Vendrell, representant d'ERC
Beth Font, representant d'ICV-EV
Josep Rull, representant de CiU
Josep Llobet, representant del PP

17:30 h: Clausura del seminari.
Jordi Casso, director del programa per a la mobilitat i grans infraestructures del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Data: 8 de juliol
Preu de la matrícula: 100 € /estudiants 60 €
(a partir del 21 de juny: 125 € /estudiants 85 €)

Places limitades


Idioma: català i anglès
(traducció simultània)

Per a més informació:
902 078 700
A/e: info@sabadelluniversitat.orgLloc: Casal Pere Quart
Rambla, 69
Sabadell

Seminari patrocinat per

Patrocinadors oficials

BancSabadell
CaixaSabadell

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T