s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S10

La Llei de la mobilitat: desenvolupament i món local

.
Jordi Casso
L'any 2000 és nomenat Subdirector general d'Actuacions Concertades dins la Secretaria per a les Actuacions Concertades, l'Urbanisme i l'Habitatge, amb funcions relacionades amb la concertació amb altres administracions en el camp de les infraestructures, de la gestió del litoral i de la política de muntanya.

Del 2002 al 2004, el càrrec passa a denominar-se Subdirector general d'Acció Territorial, dins la remodelada Secretaria per a les Actuacions Concertades, i les funcions es concentren en el camp de les infraestructures i de la gestió del litoral.

El febrer del 2004 és nomenar Director del Programa per a la Mobilitat i Grans Infraestructures, amb la funció d'impulsar el desenvolupament de la Llei de la Mobilitat, la concertació d'infraestructures amb altres administracions i la coordinació amb el planejament territorial.

Jordi Casso i Samsó


Jordi Casso i Samsó és arquitecte, en l'especialitat d'urbanisme, titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona el 1977.

Des de 1980 ha desenvolupat la seva activitat professional bàsicament dins el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Entre 1980 i 2000, treballa a la Direcció General d'Urbanisme, en el camp del planejament urbanístic, primer com a tècnic del Servei de Documentació, després com a Cap de la Secció del Vallès del Servei Territorial d'Urbanisme de Barcelona, (1982-88); i del 1988 al 1997 exerceix el càrrec de Coordinador Territorial d'Urbanisme del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme; i del 1997 al 2000 és Subdirector general de Planejament.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T