s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.
S2

La creació d'empreses, una alternativa davant la deslocalització industrial?

Maria dels Àngels Gil


Professora Titular d'Organització d'Empreses - Universitat Pompeu
Fabra.
Directora Fundadora dels Estudis d'Empresarials a la Universitat
Pompeu Fabra i a la Universitat Oberta de Catalunya

Autora dels llibres: Como crear y hacer funcionar una empresa;
Dirigir y organizar en la sociedad de la información y Empresa
virtual. De la idea a la acción

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T