s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S7

L'evolució d'Internet i el web a una infraestructura digital global

.
Miquel Àngel Senar


Desde 1988 ha participat en diversos projectes de la Comunitat Europea i de l'Administració Espanyola i Catalana.

Actualment dirigeix el grup de la UAB que participa en el projecte europeu CrossGrid i col·labora amb diferents grups internacionals en temàtiques relacionades
amb els tecnologies Grid.

És membre dels comitès científics de diverses revistes i congressos, i autor de més de 40 articles en revistes, llibres i congressos especialitzats.

Miquel Àngel Senar


Llicenciat en Ciències (Informàtica) per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Informàtica per la mateixa universitat, de la qual és professor numerari. Membre de la Unitat d'Arquitectura d'Ordinadors i Sistemes Operatius des de 1988.

Les seves línies de recerca són la programació i la gestió de sistemes distribuïts i paral·lels, i l'ús eficient de sistemes de còmput d'altes prestacions.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T