s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S7

L'evolució d'Internet i el web a una infraestructura digital global

.
Manuel Delfino
El professor Delfino té els títols de Bachelor of Science en Matemàtica Aplicada, Enginyeria i Física, Màster of Science en Física i Doctorat en Física i Ciències de Computació, tots per la Universitat de Wisconsin en Madison, WI, USA.

Els resultats d'investigació en l'àmbit de la física de partícules de professor Delfino inclouen la primera demostració directa de corrents febles neutrals entre electrons i positrons utilitzant el detector MAC a l'Stanford Linear Accelerator Center i mesures precises de desintegracions de bosones Z en leptons mitjançant el detector ALEPH del CERN. En l'àmbit del desenvolupament d'instruments científics, ha participat en el desenvolupament del primer calorímetre de gas a gran escala en els anys 80 i més recentment en el desenvolupament del Calorímetre per al detector ATLAS del CERN.

El professor Delfino s'ha esforçat molt durant la seva trajectòria professional per introduir la computació compartida en activitats científiques. Ha liderat el projecte ALEPH FALCON, un servei de processament de dades cuasi-online basat en una granja d'ordinadors comercials en línia i fou el portaveu del projecte CERN RD47 que va servir com a prova conceptual per a la construcció a gran escala de granges de processadors a partir d'ordinadors personals econòmics. Va ajudar, d'altra banda, a llançar des del CERN els projectes EU DataGrid i LHC Computing Grid.

El 2001, el professor Manuel Delfino va proposar la creació del Port d'Informació Científica (PIC), un centre innovador enfocat a proporcionar recursos compatibles amb la tecnologia GRID en l'àmbit de processament massiu de dades científiques finançat sota un conveni de col·laboració entre el CIEMAT (Ministeri d'Educació i Ciència) DURSI (Departament d'Universitats i Investigació), la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Física d'Altes Energies.

Manuel Delfino


Manuel Delfino és professor de Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador adjunt a l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) de Barcelona.

Actualment és director del Port d'Informació Científica a Barcelona, com també investigador principal i coordinador del projecte LHC Computing Grid a Espanya.

Durant els anys 1999-2002 va ser director de tecnologies de la informació del CERN, l'Organització Europea d'Investigació Nuclear amb seu a Ginebra, Suïssa.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T