s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S1

I Seminari internacional sobre robòtica i salut

.
Dades professionals

Funcions directives en infermeria en diversos hospitals.
Consultora en l'àrea de gestió i recursos humans.
Directora d'Atenció Socisanitària i de Recursos humans a l'Hospital de Pams.
Actualment, és directora executiva del Centre Socisanitari Alborada i Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Carmen Rodríguez


Carmen Rodríguez González

Dades acadèmiques

Diplomada en infermeria.
Màster en Gestió i Administració per la Universitat de Barcelona.
Diplomada en Economia Social per la Universitat de Barcelona.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T