s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
.

Reyes Pla


Reyes Pla Soler, és professora titular de Tecnologia dels Aliments, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments (Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona) des del 1992. Imparteix docència a les llicenciatures de Veterinària i de Ciència i tecnologia dels Aliments. Les principals àrees docents són la tecnologia dels aliments, especialment d'aliments d'origen animal. Més concretament, dels productes de la pesca i dels ous i ovoproductes.

Quant a recerca, les àrees prioritàries estan relacionades amb els tractaments de conservació i l'obtenció de productes derivats de peix, carn d'aus i ous. Estudia les modificacions físicoquímiques, sensorials, funcionals i les alteracions microbianes.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T