s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S6

Immigració, de la teoria a l'acció

.
Niels Ploug
Membre de consells de redacció i d'altres consells
Consell de redacció de la International Social Security Review.
Consell de redacció de SAMFUNDSØKONOMEN.

Membre del Consell d'Investigació” en Ciències Socials (vicepresident).
Membre del Consell Consultiu de Recerca - Ministeri Danès d'Assumptes Socials.
Membre del Consell Consultiu de Recerca - Ministeri Danès de l'Ocupació.
Membre del Consell del Centre Nacional Danès d'Investigació Registrada (Danish National Center for Register Research).


Camps d'investigació
Investigació comparativa sobre l'Estat de benestar.
Desenvolupament del perfil institucional dels Estats de benestar i sistemes de benestar a Europa.

Selecció de publicacions sobre temes relacionats amb l'Estat de benestar
Mikko Kautto, Matti Heikkilä, Bjørn Hvinden, Staffan Marklund & Niels Ploug: Nordic Social Policy - Changing Welfare States. Routledge, 1999.
Niels Ploug & Jon Kvist: Social Security in Europe - Development or Dismantlement. Col·lecci” Kluver Sovac sobre Seguretat Social, 1996.
Niels Ploug: “The Welfare State in Liquidation?”. International Social Security Review, vol. 48-2, 1995.
Niels Ploug & Jon Kvist (1994): Overførselsindkomster i Europa. Systemerne i grundtræk. Copenhaguen, Socialforskningsinstituttet, Social Tryghed i Europa 2.

Sistemes de pensions per a les persones grans
Desenvolupament i finançament dels sistemes de pensions per a les persones grans a Europa amb un èmfasi especial en les pensions complementàries, i reptes demogràfics per al finançament de les pensions.

Selecció de publicacions sobre temes relacionats amb les pensions per a les persones grans
Niels Ploug: “The re-calibration of the Danish old age pension system”. De pròxima publicació a International Social Security Review, vol. 56-2, 2003.
Niels Ploug: “Pensionsproblemet”; Jon Kvist (ed.): Velfærdspolitik i et nyt Europa, Socialforskningsinstitutttet, 02:18.
Niels Ploug: “Det danska ålderspensionssystemet - ful ankunge eller vacker svan?”; Joakim Palme (ed.): Private och offentliga pensionsreformer i Norden. Pensionsforum 2001.

Polítiques del mercat laboral
El desenvolupament de les polítiques actives al mercat laboral a Europa i funcionament de les polítiques del mercat laboral a la UE.

Selecció de publicacions sobre temes relacionats amb el mercat laboral
Niels Ploug: “The Danish Employment Miracle of the 1990s”. De pròxima publicació a Jochen Clasen, Maurizio Fererra & Martin Rhodes (ed.): Welfare States and the Challenge of Unemployment, Routledge, 2003.
Torben Fridberg & Niels Ploug: “Public Attitudes to Unemployment in Different European Welfare Regimes”, a Duncan Gallie & Serge Paugam (ed.): Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe, Oxford University Press, 2000.
Niels Ploug (1990): “Arbejdsløshedsrisiko og beskæftigelseschance”. Informe del Socialforskningsinstituttets, 90:11. Copenhaguen.
Niels Ploug (1988): “Lønmodtager, arbejdsløs eller bistandsklient”. Informe del Socialforskningsinstituttets, 88:10. Copenhaguen.

Relacions intergeneracionals
Els efectes intergeneracionals del capital econòmic, social i cultural sobre el desenvolupament dels assoliment en l'educació, la família i els vincles amb el mercat laboral.


Niels Ploug


Titulat per la Universitat de Copenhaguen el 1985 amb un Mestratge en Economia.
El 1985 treballa a l'Institut Danès d'Investigació Sociològica com a investigador, el 1990 com a investigador superior, el 1992 com a cap de la Unitat de Recerca i el 1996 com a director de recerca.
Dóna cursos de sociologia a la Universitat de Copenhaguen i d'economia a la Copenhagen Business School. Durant els anys 1991-1992 treballa a la Secretaria de la Comissió Social del Govern Danès.

És l'autor de molts llibres i articles sobre temes relacionats amb el mercat laboral i l'Estat de benestar.
Projectes actuals de recerca
El futur del benestar i els reptes per al futur desenvolupament dels sistemes de benestar.
El desenvolupament del sistema danès de pensions per a les persones grans, des de la pensió bàsica estatal a tots els sistemes de pensions complementàries per al personal obrer.
La història de l'Estat de benestar a Dinamarca. Una antologia del desenvolupament històric de l'Estat de benestar a Dinamarca (en danès).
El desenvolupament de les polítiques actives al mercat laboral. Els països nòrdics als anys noranta. Forma part d'un projecte europeu de les polítiques del mercat laboral als anys noranta.
El desenvolupament de les polítiques actives al mercat laboral. El cas de Dinamarca. Una anàlisi crítica d'allò que és "nou" a les polítiques actives del mercat laboral a Dinamarca als anys noranta.
Relacions intergeneracionals. Una anàlisi dels efectes del capital econòmic, social i cultural a la vida dels danesos nascuts el 1958.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T