s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S2

La creació d'empreses, una alternativa davant la deslocalització industrial?

.

David Urbano


És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la mateixa universitat, amb la tesi doctoral titulada “Factors que condicionen la creació d'empreses a Catalunya. Un enfocament institucional” dirigida pel Dr. Josep Maria Veciana.

Actualment, és professor del Departament d'Economia de l'Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB i col·labora com a docent en diferents cursos de postgrau i mestratges. A més, fa d'assessor en temes relacionats amb la creació d'empreses i el foment de l'esperit emprenedor, desenvolupant també tasques de recerca en l'àmbit de la creació d'empreses, específicament pel que fa a les mesures de suport a l'activitat emprenedora a Catalunya.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T