s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S6

Immigració, de la teoria a l'acció

.
Teresa Llorens
Regidora de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1991-2003)
Presidenta d l'Àrea de serveis personals i regidora de Cultura i plans d'acció ciutadana (del 1999 al juny del 2003)
Portaveu del Grup municipal a l'ajuntament
Consellera comarcal del pla de dinamització del patrimoni ( del 1999 al juny del 2003)

Anteriorment he treballat en l'àmbit de:
la gestió sòciocultural (creació i direcció d'una empresa de gestió sòciocultural)
la formació ocupacional (Directora d'una escola taller)
la joventut (1992 al 1999 a l'Oficina del pla Jove de la Diputació de Barcelona)


Teresa Llorens


Teresa Llorens Carbonell

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'educació

Directora de Migració i Ciutadania Consorci de recursos per la integració de la diversitat (des del setembre 2003)

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T