s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l
S6

Immigració, de la teoria a l'acció

.
M. Garson és responsable, d'ençà del 1989, de la publicació de la memòria anual de l'OCDE “Tendances des migrations internationales”, com també d'altres publicacions sobre aquest tema. M. Garson és també responsable de les qüestions rellevants de l'ocupació i de les polítiques socials en les economies no membres. Entre les publicacions recents de l'OCDE en el camp de des migracions figuren les obres següents:

OCDE (2004) Trends in International Migration, edició del 2003 (existeix també en francès Tendances des migrations internationales). Aquest document es publica cada any des del 1991.
OCDE (2002) International Mobility of the Highly skilled

OCDE (2002), Migration and the Labour Market in Asia: Recent Trends and Policies (English only)

OCDE (2001) Migration Policies and EU Enlargement

OCDE (2001), Migration and the Labour Market in Central and Eastern Europe in the Context of EU Enlargment

OCDE (2001), International Migration in Asia: Trends and Policies (només en anglès)

OCDE (2000), Globalisation, Migration and Development (existeix també en francès, Mondialisation, migrations et développement).

OCDE (2000), Combattre l'emploi illégal d'étrangers (existeix també en anglès: Combating the illegal Employment of Foreigners)

OCDE (1998), Migration, Free Trade and Regional Integration in North America (només en anglès).

OCDE (1998), Migration, libre-échange et intégration régionale dans le Bassin méditerranéen ((només en francès).

OCDE (1998, impress el 1999), Immigrants, Integration and Cities. Exploring the Links (només en anglès).

OCDE (1997), Migration, Free Trade and Regional Integration in Central and Eastern Europe (només en anglès).

Jean-Pierre Garson


Jean-Pierre Garson, 57 anys, economista, és cap de la Divisió d'economia no membres i de migracions internacionals en el si de la Direcció de l'Ocupació, de Treball i d'Assumptes Socials de l'OCDE.
Davant l'entrada a l'OCDE el 1988, Jean-Pierre Garson ensenyava economia general i internacional a la Universitat de París XI.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T