s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l

Miquel Roca i Junyent

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1961), de la que fou Professor de Dret Administratiu i Dret Internacional. Advocat des de 1962. Professor de Dret Constitucional.

Autor de diversos treballs, articles, estudis i publicacions, especialment de temes de Dret Administratiu i Urbanisme, Mercantil i Constitucional. Ponent i conferenciant convidat en diversos Congressos i Seminaris internacionals.
Fou membre electe de la Junta de Govern del Col.legi d'Advocats de Barcelona, des de 1967 fins a 1972; Membre de la Comissió General de Codificació i de la Comissió Especial per a la transparčncia i seguretat als mercats financers i societats cotitzades.

Diputat per Barcelona i President del Grup Parlamentari Catalŕ en el Congrés dels Diputats des de 1977 fins 1995. Va formar part de la Pončncia Constitucional, així com de la Comissió que va redactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Durant el període 1982-1995 fou President de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cooperació Bilateral amb l'Administració de l'Estat.

Regidor de l'Ajuntament de Barcelona des de juny de 1995 a juny de 1999.

President del Consell Social de la Universitat Politčcnica de Catalunya des de març de 1997 fins l'octubre de 2002.

Soci titular i fundador, del despatx Roca Junyent.

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T