s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-


2002

2003

2004

2005


Recull de les ponències presentades a la primera edició de Sabadell Universitat

Estiu 2002
NOVES TECNOLOGIES: PUNTS DE TROBADA ENTRE ART, DISSENY I SOCIETAT

- Nous mitjans. Noves formes d'exhibició. Noves formes de comprensió. icona_pdf.gif (897 bytes) (62 KB)
Raquel Pelta directora de la revista Visual, de Barcelona.

- Activisme cultural i nous comportaments. icona_pdf.gif (897 bytes) (219 KB)
Jordi Claramonte, colectivo La Fiambrera Obrera, de Madrid

DE RIO A JOHANNESBURG. LES AGENDES 21

- L'aplicació dels Plans d'Acció Local i la continuïtat de la participació en els municipis de Barcelona.icona_pdf.gif (897 bytes) (199 KB)
Antoni P. Fogué, diputat-president de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

- Les responsabilitats asimètriques i els problemes de la sensibilització i la participació social en la planificació per la sostenibilitat.icona_pdf.gif (897 bytes) (575 KB)
Rufí Cerdan, cap tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages i professor de la UAB.

- Pla d'acció per la sostenibilitat local a la UAB.icona_pdf.gif (897 bytes) (1.673 KB)
Manuel Sabés, vicerector de Campus i d'Estudiants de la UAB.

- L'efecte Rio icona_pdf.gif (897 bytes) (61 KB)
Juan A. López de Uralde, director executiu de Greenpeace Espanya

- La comunicació ambiental i l'efecte NIMBYicona_pdf.gif (897 bytes) (83 KB)
Lluís Reales, periodista científic

- Procediments per a l'avaluació de l'impacte i autorització i d'instal.lacions conflictivesicona_pdf.gif (897 bytes) (133 KB)
(l'efecte NIMBY en la ubicació d'equipaments ambientals)
Jordi Renom, gerent de l'Agència Metropolitana de Residus.

- La fiscalitat ambiental com a eina dels plans de sostenibilitat.icona_pdf.gif (897 bytes) (53 KB)
Enric Tello, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

- Beneficis fiscals ambientals a Vilanova i la Geltrú.icona_pdf.gif (897 bytes) (164 KB)
Jordi Valls i Fuster, tinent d'alcalde de l'àrea d'Acció Territorial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

- Els reptes de Johannesburg.icona_pdf.gif (897 bytes) (308 KB)
Domingo Jiménez Beltrán, director de l'Agència Europea de Medi Ambient.

COMERÇ SEGUR A LA XARXA INTERNET (Secure e-commerce)

- Contingut teòric del curs (1).icona_pdf.gif (897 bytes) (935 KB)
- Contingut teòric del curs (2).icona_pdf.gif (897 bytes) (3.908 KB)
Remo Suppi Boldrito, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Contingut pràctic del curs.icona_pdf.gif (897 bytes) (1.303 KB)
Marcel Franch Carrascosa, enginyer en informàtica i professional en l'àmbit empresarial

LA SIGNATURA ELECTRÒNICA EN LA TRANSFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

- El paper de les entitats locals en la implantació de la signatura electrònica.icona_pdf.gif (897 bytes) (145 KB)
Joan Rangel, diputat-president de l'Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació de la Diputació de Barcelona.

- L'agència catalana de certificació i la signatura electrònica en les administracions locals catalanes.icona_pdf.gif (897 bytes) (84 KB)
Jordi Pericàs, director general de Localret

- Servicios telemáticos integrales a los ciudadanos.icona_pdf.gif (897 bytes) (3.529 KB)
Santiago Segarra Tormo, director de sistemes d'informació de l'Agència Tributària.

- Los proyectos de firma electrónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.icona_pdf.gif (897 bytes) (229 KB)
Luis Maria Guinea, director general de la Sociedad informática del Gobierno Vasco

- Los servicios electrónicos municipales del Ayuntamiento de Avilés.icona_pdf.gif (897 bytes) (5.450 KB)
Victor Solla Bárcena, cap del departament d'Organització Tecnologies i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament d'Avilés

- La targeta ciutadana amb serveis integrals de l'Ajuntament d'Alboraya a València.icona_pdf.gif (897 bytes) (2.049 KB)
Josep Alemany i Fruitós, de l'Ajuntament d'Alboraya

- Marc normatiu i problemàtica jurídica de la coordinació electrònica entre adminsitració i empreses.icona_pdf.gif (897 bytes) (269 KB)
Apol.lònia Martíniez Nadal, responsable de projectes de signatura electrònica al Centre de Dret i Informàtica de les Illes Balears i porfessora de Dret Mercantil de la Universitat de les Illes Balears.

- Aplicacions de la signatura electrònica des de la perspectiva dels col.legis i dels professionals: l'experiència de Firmaprofesional.icona_pdf.gif (897 bytes) (191 KB)
Antoni Maria Grau, director general del Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

- Gestió tributària electrònica entre els ajuntaments i la Diputació.icona_pdf.gif (897 bytes) (145 KB)
Sra. Àngela Acín, gerent de l'organisme OAGT de la Diputació de Barcelona.

- Portal de tramitación digital entre la Xunta de Galicia y los municipios.icona_pdf.gif (897 bytes) (81 KB)
Álvaro Rodríguez Carvallo, director general de Informática de la Xunta de Galicia.

- Utilització dels certificats digitals a l'Ajuntament de Barcelona.icona_pdf.gif (897 bytes) (439 KB)
Lluís Olivella i Cunill, director-gerent de l'IMI de l'Ajuntament de Barcelona.

- La signatura electrònica en les tramitacions dintre d'una administració. Expedients digitals.icona_pdf.gif (897 bytes) (126 KB)
Juan Zornoza Pérez, catedràtic de la Universidad Carlos III de Madrid.

- La signatura electrònica en els òrgans de govern de l'Ajuntament de Sabadell.icona_pdf.gif (897 bytes) (1.724 KB)
Xavier Tarrés, gerent de l'organisme d'informàtica de l'Ajuntament de Sabadell.

- Gestió de tramitació de la Diputació de Lleida.icona_pdf.gif (897 bytes) (1.304 KB)
Ramon Ciuraneta, cap d'Informàtica de la Diputació de Lleida.

- El projecte d'introducció de la signatura electrònica en la gestió pressupostària.icona_pdf.gif (897 bytes) (71 KB)
Imma Turu, interventora i tresorera de Localret.


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T