s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
l
   La ciutat
Notícies
Plànol de la Ciutat
Agenda
        @
-
Ponents

p o n e n t s


2003
2004
Ponents
Relació dels/les ponents que van participar en l'edició 2003, ordenats alfabèticament.
A-L
Alberich, Jordi    S3
Alonso, Esther    S4
Álvarez, Manuel     S5
Andersson, Torbjörn    S7
Aparicio, Angel    S1
Aumedes Rodriguez, Eva    S5
Balaguer, Marc     S1
Blanco, Adolfo    S4
Borras, Joan    S9
Brey Mercè    S5
Burgos, Germán    S6
Canals, Josep Maria    S9
Canet, Ferran    S5
Caramella, Davide    S7
Catafal, Javier     S4
Cebollada, Àngel    S1
Cerdà, Ismael     S7
Cerrillo, Agustí     S6
Chavarrías, Antonio     S4
Civil, Oriol     S1
Clavera, Joan     S5
Colom, Ramon     S4
Coopman, Karolien    S3
Cornet Prat, Joan     S6
Crespo, Rafael     S3
Delmàs, Frederic     S5
    S8
Elizalde, Ignacio     S7
Elorza, Odon     S1
Esteve, Esperança     S3
Foresta, Carlo     S8
Franch Carrascosa, Marcel     S2
Funes, Jaume     S3
García, Javier     S7
García Ramos, Angel     S7
    S9
Garrell, Antoni     S4
Gasòbila i Böhm, Carles Alferd    S5
Giménez Cernuda, Joan F.    S9
Goas, Lluis     S4
Gomila, Adrià     S9
González, Joan Anton     S4
Grasa, Rafael     S5
Grau, Maribel     S7
Gual, Jordi     S5
Guitart, Míriam     S8
Halhoul, Mohammed     S3
Hernández Marcos, Alberto     S9
Hosta, Montserrat     S1
Kozinska Frybes, Joanna     S5
Langendorft, Reiner     S1
Leppek, Ronald     S7
Llop Torné, Josep Maria     S1
Lonza Ricci, Laura     S1
Luelmo, Enric     S5

M-Z
Massa Mapres, Ll.    S9
Maideu, J     S7
Mazo Del, Jesús     S8
Méndez, Javier     S1
Miralles Guasch, Carme     S1
Monés Jiménez, Lidia     S7
Muller, Georges     S1
Nadal, Miquel     S5
Navales, Carles     S3
Navarro, Pere     S9
Oliva, Rafael     S8
Oliva, Lluís     S4
Olivé, Joan     S4
Page, Scott    S8
Peñarroya, Antoni     S5
Plaza, Josep A.     S9
Poch, Paco     S4
Prados, Consol     S3
Prat, Jordi     S1
Prats, Joan     S6
Prats, Marcel     S7
Rabella, Ramon    S1
Real, Cristina     S3
Reiner, J.     S9
Reguant, Ricard     S4
Roig, Montserrat     S3
Rozansky, Stanislaw     S5
Sabés, Manuel     S1
    S1
Santacreu, Antonio     S5
Sevilla, Jose Maria     S7
Sharpe, Richard     S8
Sousa, Mário     S8
Suppi Boldrito, Remo     S2
Templado, Cristina     S8
Tiana Casablancas, Xavier     S5
Torras, Jordi     S9
Torrent, Ramon     S6
Torres, Pere     Si i S6
Vega, Pilar     S1
Vidal, Francesca     S8
Wetzel, Dave     S1

  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T