s a b a d e l l   u n i v e r s i t a t  
   (edicions anteriors)
   La Universitat
Presentació
Programa
Conferències
Ponències
Els Ponents
Edició 2005
-
   La ciutat
Agenda
Notícies
Plànol de la Ciutat
        @
l


2002

2003

2004

2005


Estiu 2002

La programació inclou diversos tipus d'activitats organitzades en seminaris, cursos i conferències de divulgació referents a: grans temes estratègics, sobretot dirigits a les institucions i a la ciutadania; matèries d'excel·lència, més dirigides a col·lectius específics, fonamentalment de l'entorn acadèmic; programes de formació continuada, que fan referència als coneixements i les habilitats que requereixen les persones com a professionals i com a ciutadans.

Per a l'estiu del 2002 els seminaris es van centrar en els temes següents:


1. ELS SEMINARIS:

Noves tecnologies: punts de trobada entre art, disseny i societat
Coordinadores: Maia Creus i Idoia García de Cortázar

Pensar, idear o apuntar possibles formes i estratègies de contacte entre el món de la creació (art, arquitectura, disseny), les noves tecnologies i la societat. Els avenços tecnològics constitueixen, realment, una plataforma de divulgació, comprensió i democratització de l'oferta cultural? Són canals de democratització de la cultura? Fan possible l'ampliació de coneixements? Són un instrument d'alliberament o un dispositiu de control? Quin és o quin hauria de ser el paper dels intel·lectuals, els agents cultural, els artistes i els mediadors davant d'aquesta problemàtica?

Lloc: ESDI (c. del Marquès de Comillas, 83).
Dates: 9, 10 i 11 juliol (10 hores).

Seminari Internacional sobre Imatge Mèdica i les Tecnologies de la Informació

Coordinador: Joan Guanyabens

Donar resposta a la necessitat de conèixer el progrés de la tecnologia digital en l'àmbit de les tecnologies diagnòstiques basades en la imatge i el seu impacte en l'organització i el manejament dels malalts. Per tant, el contingut farà referència a l'state of the art de: generadors d'imatge mèdica, sistemes d'informació, PACS, visualitzadors, etc. i avenços, reptes i tendències en: usos i aplicacions, tecnologia, organització, anàlisi cost / benefici i productivitat, qualitat assistencial, educació / formació i recerca.

Lloc: Fundació Parc Taulí (parc del Taulí).
Data: 8 de juliol (8 hores).

De Rio a Johannesburg. Les Agendes 21

Coordinadors: Manuel Sabés i Eduard Jiménez

Valorar els canvis que la Conferència de Rio ha introduït en el món després dels 10 anys de vigència i preveure una perspectiva del que serà Johannesburg. També s'examinaran els canvis que aquests fòrums de discussió han comportat en l'administració, les empreses i la societat civil. El seminari analitzarà igualment les experiències al nostre país de les agendes 21 locals, aprofundint en quatre perspectives i aspectes relacionats, com ara la planificació estratègica, la participació en l'aplicació dels PALS, la comunicació ambiental i la fiscalitat ambiental.

Lloc: CESTIC (av. de Francesc Macià, 35).
Dates:16 i 17 de juliol (15 hores).

La reforma de la comptabilitat espanyola en el nou marc normatiu internacional

Coordinadors: Carme Casablancas, Glòria Estapé i Francesc Gómez

La decisió de la Unió Europea d'acceptar les normes comptables internacionals de l'IASB com a base per a l'elaboració dels comptes anuals de societats i grups obliga els Estats membres a emprendre modificacions en el model comptable actual per adaptar-lo a les noves normes, com a molt tard, a partir de 1 de gener de 2005.
L'objectiu d'aquest seminari és fer una àmplia exposició i reflexió de les diferents implicacions i alternatives per dur a terme aquest procés de canvi, amb intervenció d'opinions del món acadèmic, dels reguladors de la comptabilitat, de les associacions professionals de l'àmbit de la comptabilitat i l'auditoria, com també la perspectiva des de l'àmbit de l'empresa.

Lloc: Escola Universitària d'Estudis Empresarials (c. dels Emprius, 2).
Dates: 11 i 12 de juliol (12 hores).

Comerç segur a la xarxa Internet (Secure e-comerce)

Coordinador: Remo Suppi Boldrito

Oferir una visió real de la implantació i explotació de comerç electrònic per a una empresa. El curs enfoca el problema des del punt de vista tecnològic, sense descuidar els aspectes de gestió empresarial.

Lloc: Escola Universitària d'Informàtica (c. dels Emprius, 2).
Dates: 16, 17 ,18 i 19 de juliol (20 hores).

La signatura electrònica en la transformació de l'administració local

Coordinador: Xavier Tarrés

Les administracions espanyoles es troben immerses en un procés de transformació impulsat per la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Els actes administratius en suport digital i telemàtic requereixen de la participació de la signatura electrònica.

L'objectiu d'aquest seminari és revisar la situació actual de la signatura electrònica en les relacions amb l'administració i entre les administracions, tenint en compte la ràpida evolució de les lleis, els requeriments tecnològics en un entorn canviant i l'impacte organitzatiu que comporta la utilització d'aquestes tecnologies. Aquesta perspectiva es planteja tant des de l'òptica dels grans projectes de les diferents administracions –i especialment el seu impacte en el món local–, com des dels exemples concrets de les experiències que ja estan en funcionament i que donen una visió més exacta del futur immediat de la signatura electrònica en l'administració local.

Lloc: CESTIC (av. de Francesc Macià, 35).
Dates: 9 i 10 de juliol (15 hores).

Governabilitat i benestar en la societat global i del coneixement

Coordinadors: Joan Prats i Català, i Antoni Galiano.

Quines són les institucions que poden produir benestar i desenvolupament en el món d'avui? Quin és l'impacte que sobre la democràcia està tenint la transició vers la societat informacional i global? Per que es parla tant darrerament de governança i governabilitat? Hi ha un nou rol pels poders locals en l'ordre global? Com pot produir-se desenvolupament humà des de la dimensió local? Quins són els temes, els actors, i els conflictes de la governabilitat global? Quines oportunitats i amenaces posa la societat de la informació a la governabilitat democràtica? Com podem cooperar des de Catalunya a la governabilitat i el desenvolupament humà?

Lloc: CESTIC (av. de Francesc Macià, 35)
Dates: 8 i 9 de juliol (13 hores).3. LES CONFERÈNCIES DE DIVULGACIÓ

Les conferències de divulgació estan plantejades com a activitats obertes al públic en general a càrrec de professors o ponents de prestigi, alguns dels quals, participen també en seminaris de Sabadell Universitat. Però si bé el to que aquestes persones puguin utilitzar durant els cursos és molt especialitzat, en el cas de les conferències es tracta de donar al mateix tema un to molt més divulgatiu i obert a tots els públics.

Totes les conferències, amb entrada lliure, tindran lloc a 2/4 de 8 del vespre, al Casal Pere Quart (Rambla, 69)

Dimarts 9 de juliol

Conferència inaugural

"El talent innovador d'Antoni Gaudí"
a càrrec de Daniel Giralt-Miracle, comissari de l'any Gaudí

Dijous 11 de juliol

"La Seguretat alimentària. Reptes per a l'Europa del segle XXI"
a càrrec del Dr. Juan José Badiola, Director del Laboratori Nacional d'Encefalopaties Espongiformes Transmissibles, de Saragossa, i membre del Comitè Científic de Sanitat de la Unió Europea

Dimecres 17 de juliol

"Els reptes de la conferència de Johannesburg"
a càrrec de Domingo Jiménez-Beltrán, exdirector de l'Agència Europea de Medi Ambient

Dijous 18 de juliol

"El Fòrum Universal de les Cultures-Barcelona 2004"
a càrrec de Jaume Pagès i Fita, conseller delegat del Fòrum Barcelona 2004
4. ACTIVITATS DE TARDOR
Erasmus Course on magnetic resonance imaging of the breast

Coordinador: Melcior Sentis

Curs tèoric i pràctic en RNM adreçat a professionals de la imatge RNM amb coneixements avançats impartit per professorat expert de tot el món.

Lloc: Parc Taulí (UDIAT)
Dates: 23, 24 i 25 d'octubre


  E D I C I O N S    A N T E R I O R S   
 S A B A D E L L   U N I V E R S I T A T